بلتش
Fwd: خدا روزی دهنده هست یا نیست مسئله این است . (via http://ff.im/J63aw)
index.jpg
نه این حکمتی داره که منو و تو نمیفهمیم ... اینا رو فقط عمامه به سر های مال مفت خور قم میدونند شاید اینا برای این گشنه هستند و در حال مرگ که عبرت ما بشوند... - بلتش