MadMoud
Khak Ashna 1 , 2 - صحنه های سانسور شده فیلم «خاک آشنا» بهمن فرمان آرا - http://blip.tv/file/2426832
Khak Ashna 1 , 2  -  صحنه های سانسور شده فیلم «خاک آشنا» بهمن فرمان آرا
مسعود بهنود: یکی از راه های مبارزه با سانسور، یافتن راهی برای عبور از آن است. حالا که بزرگراه مجازی این امکان را می دهد باید بقیه کارگردانان هم نگران نباشند و از همین تکنیک استفاده کنند تا مگر روی سانسور کم شود - MadMoud from Bookmarklet
یک دیالوگ عالی در خاک آشنا - بهمن فرما آرا : تو به دوبی می گی خارج؟دوبی تو نقشه دنیا اندازه ان مگسه . نه تاریخ داره نه تمدن. خاکشون هم از ایران برداشتن بردن.ـ - MadMoud