بامشاد

بامشاد

برای پشتیبانی از جنبش مدنی مردم ایران و ایستادگی دربرابرکودتاهرکس باید به سهم خود بکوشد _ راستی سهم شما کدام است؟_ وقت تنگ است _ باجدیت بکوشیم
دوستان چه کسی این دروغ ناشیانه را درباره خانم معتمد آریا ساخته ؟ اصلا اینجا که ایشان ایستاده کن نیست.......از سو استفاده ودروغگویی برخی ها باید به کجا شکایت کرد؟؟
28564_399507094077_110169184077_3959820_7960360_nفاطمه معتمداریا.jpg
خانم معتمد آریا از بازیگران شابیسته وآگاه ایران است و لی برخی ها می خواهند رژیم رابجان ایشان بیاندازند وباعث دردسر گردند - بامشاد
Fwd: دوستان چه کسی این دروغ ناشیانه را درباره خانم معتمد آریا ساخته ؟ اصلا اینجا که ایشان ایستاده کن نیست.......از سو استفاده ودروغگویی برخی ها باید به کجا شکایت کرد؟؟ (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
28564_399507094077_110169184077_3959820_7960360_nفاطمه معتمداریا.jpg
Fwd: http://banafsheh707.blogfa.com/post-15... خانواده های اسیران فرقه تروریستی رجوی.. درایران اعدام ودرعراق درآرزوی ددار عزیزانشان بیش از صدروز است به تحصن نشسته اند (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
18.jpg
http://banafsheh707.blogfa.com/post-15... خانواده های اسیران فرقه تروریستی رجوی.. درایران اعدام ودرعراق درآرزوی ددار عزیزانشان بیش از صدروز است به تحصن نشسته اند
18.jpg
Fwd: مادربیمار وکهنسال مهدی حمیدفر باخود عهد بسته است تا دیدن فرزندش همچنان به تحصن ادامه دهد (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
Ashraf2.jpg
مادربیمار وکهنسال مهدی حمیدفر باخود عهد بسته است تا دیدن فرزندش همچنان به تحصن ادامه دهد
Ashraf2.jpg
سه ماه است خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی درجلوی درب اسارتگاه اشرف به تحصن نشسته اند...... مادر بیمار وکهنسال مهدی حمیدفر
18ohk,خانواده قربانیان رجوی.jpg
نامه به آقای دکتر لاهیجی درباره انعکاس تحصن خانواده های آرزومند اعضای مجاهدین درعراق که نزدیک به سه ماه است درجلوی درب اشرف به تحصن نشسته اند....... - بامشاد
نامه به آقای دکتر لاهیجی درباره دفاع از حقوق انسانی خانواده های متحصن اعضای سازمان مجاهدین درعراق
تحصن دوماهه خانواده اسیران اشرف درمقابل درب این اردوگاه تروریستی
عوضی ها رابیشتر بشناسیم......... - بامشاد
Fwd: www.baranam.blogfa.com/post-117.aspx (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
Fwd: http:baranam.blofga.com/post117.aspx (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
دراعتراض به دادگاه های نمایشی دستگیرشده گان معترض به اتهام واهی ازتباط با گروه تروریستی مجاهدین _ بامشاد تابناک http://baranam.blogfa.com/post-11...
61cdfb72f0hاحمدی نژاد مردود است.jpg
Fwd: دراعتراض به دادگاه های نمایشی دستگیرشده گان معترض به اتهام واهی ازتباط با گروه تروریستی مجاهدین _ بامشاد تابناک _ قابل توجه دوستان عضو بالاترین http://baranam.blogfa.com/post-11... (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
61cdfb72f0hاحمدی نژاد مردود است.jpg
Fwd: http://banafsheh707.blogfa.com/post-11... خودزنی وخودکشی تشکیلاتی گروه رجوی _ این باردراردوگاه عراق جدید (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
http://banafsheh707.blogfa.com/post-11... خودزنی وخودکشی تشکیلاتی گروه رجوی _ این باردراردوگاه عراق جدید
پس از هیاهوهای فراوان گروه رجوی مشخص شد تعداد 5 نفراز کسانی که کشته شده اند به دستور فرماندهان خودکشی کرده اند وکشته شدن آنها بدست پلیس عراق صحت ندارد ودروغ است - بامشاد
Fwd: http://banafsheh707.blogfa.com/post-11... خودزنی وخودکشی تشکیلاتی گروه رجوی _ این باردراردوگاه عراق جدید (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
خودزنی وخودکشی تشکیلاتی گروه رجوی _ این بار دراسارتگاه عراق جدید درعراق
کودتاچیان همچنان با سرکوب ودستگیری وشکنجه وگسترده ترکردن اختناق برکودتای شرم گنانه خود پای می فشرند _ ما نیز برای به شکست کشاندن کودتاچیان نباید کوچکترین فرصت رااز دست بدهیم._ دولت کودتایی منتصب خامنه ای نه مقبولیت دارد ونه قانونی است
61cdfb72f0hاحمدی نژاد مردود است.jpg
Fwd: کودتاچیان همچنان با سرکوب ودستگیری وشکنجه وگسترده ترکردن اختناق برکودتای شرم گنانه خود پای می فشرند _ ما نیز برای به شکست کشاندن کودتاچیان نباید کوچکترین فرصت رااز دست بدهیم._ دولت کودتایی منتصب خامنه ای نه مقبولیت دارد ونه قانونی است (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
61cdfb72f0hاحمدی نژاد مردود است.jpg
Fwd: ای بابا انگار ویژوآلایز هم سرورش از دست من قاطی کرد (از طریق http://friendfeed.com/foadsa...)
چی شده ؟ چراقاطی شده؟ - بامشاد
فرها د....... چرااینطوری شده ؟ نشان من اونجا چیکار می کنه؟ - بامشاد
آقای خامنه ای : فکرکردن علیه من هم مجاز نیست وحرام است و توسط دشمن به مغزشمافرستاده شده _ قبل از اینکه فکرکنید باید با بیت بنده بررسی نمائید _ عزیزان من _ مخ آکبندها نکنه نکنه به دشمن اجازه بدین به فکر شماراه پیداکنه _ دشمن دشمن دشمن دشمن دشمن
01B79DEB-E05C-4CE8-A295-8154760707F7_w393_sخانم عبادی عکس بزرگ.jpg
Fwd: آقای رفسنجانی به جمع مردم خوش آمد _ ایشان بگونه ای غیرمستقیم ولی سازنده درمقابل کودتا چیان موضع گرفت.. اکبری متشکریم (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
796C523F-4B4D-40D6-B485-65D49BA2CFD1_mw450_mh300.jpg
Fwd: آقای رفسنجانی به جمع مردم خوش آمد _ ایشان بگونه ای غیرمستقیم ولی سازنده درمقابل کودتا چیان موضع گرفت.. اکبری متشکریم (از طریق http://friendfeed.com/bamshad...)
796C523F-4B4D-40D6-B485-65D49BA2CFD1_mw450_mh300.jpg
آقای رفسنجانی به جمع مردم خوش آمد _ ایشان بگونه ای غیرمستقیم ولی سازنده درمقابل کودتا چیان موضع گرفت.. اکبری متشکریم
796C523F-4B4D-40D6-B485-65D49BA2CFD1_mw450_mh300.jpg
Fwd: آقای خامنه ای همه دار وندار خودرا درپای ا.ن خرج کرد و همانگونه که انتظار می رفت دراین قمارناشیانه باخت وکیش ومات شد_ ایشان باور نمی کرد مردم هشیارایران مردمی غیرقابل تصور هستند و گاهی علیرغم خموشی چنان جوشان وارد صحنه می گردند که محکم ترین کاخاهای دیکتاتوری را نیز به لرزه می اندازند _ آقای خامنه ای _ یا باخفت وخواری کنار روید ویا ا.ن را...
957_photonewsندا رودبارکی.jpg
Other ways to read this feed:Feed readerFacebook