باهار
امروز به یکی زنگ زدم بعد دو دقیقه میگه خب من دیگه مزاحمت نمیشم:))))))))
نخنذ:ی - باهار
گریه دارهههههههههههههههه - باهار
مم بخوام یکی رو از سرم باز کنم همینو میگم :دی - امین