باهار
من به هیچکس اعتماد ندارم...سر همین کسایی که دوستشون دارم رو تصمیم گرفتم قایمشون کنم
گذاشتیشون تو گاوصندوق - Elf