کلبه‌ی فرهنگ
یادنامه شاهرخ مسکوب پس از هفت سال - http://bukharamag.com/1391...
در مقدمه این یادنامه که به کوشش علی دهباشی و توسط نشر افکار منتشر شده چنین می خوانیم: « ” او بزرگتر از آثارش بود ” این تعبیر را از دکتر داریوش شایگان دربارۀ شاهرخ مسکوب شنیدم. حلقۀ معاشران و دوستان مسکوب هر یک با تعبیری تحسین آمیز از خلقیات و ویژگی های اخلاقی [...]