◄ 道 ► D/\\/|I|D  ッ
شخم ایام قدیم - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
ئهههههههههه! این مال لیتل بووووووود :)) - یکاترینا ایوانونا
شخم ایام قدیم 2 - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
وای این را ..... - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
اینو نیم دونم برا تولد چند نفر تا حالا شر کردم! چه یرکتی داره ها :"" - لیتل در صبح بهاری
حق مولف ندادی پس؟؟ - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
مال خودم بوووود:-( هومب - لیتل در صبح بهاری
از کجا آورده ای؟ - ◄ 道 ► D/\\/|I|D ッ
از فید داوید کیو خب! هیچی هم بلد نی! بووووووومب - لیتل در صبح بهاری