ژنرال فرهاد
دومین جشنواره آنلاین وب سایت های ایران - http://www.webna.ir/award/
دومین جشنواره آنلاین وب سایت های ایران
دومین جشنواره آنلاین وب سایت های ایران
گیفت کینگ از دومین جشنواره آنلاین وب سایت های ایران حمایت میکند - ژنرال فرهاد from Bookmarklet