ارتش سایبری حزب الله
بیانات در مصاحبه هنگام اخذ رأى در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم - http://farsi.khamenei.ir/speech-...