جادی
گفته باشم که ۲۳۷ کیلومتر بیشتر با خاک پاک میهن مام عزیز فاصله نداریم (:
Selection_373.png
پاشو بیا نهار زرشک پلو با مرغ داریم - MortezaDalil from iPhone
اوه اینم بگم که یه «خلیج عربی» هم نوشته بود که لطف کردم با گیمپ حذفش کردم. ظاهرا فیسبوک هنوز به گوگل نگفته اینو حذف کنه - جادی
خب می کردیش خلیج فارس دیگه ! کلن پاکش کردی :)))) - JaVaD
اون بالا خودش یک خلیج فارس بود. فکر کردم برای اینکه دعوا نشه هر دو تا رو نوشته (: - جادی
:)))) - JaVaD
من هم کم تر از دو هزار کیلومتر با خاک پاک میهن فاصله دارم - Sharifi123