Julian
Why yes, I am watching De Niro speaking not a word of English.
Well... two words. - Julian