ماسے ★☭
زده شعله در چمن، در شب وطن، خون ارغوانها/ تو اي بانگ شورافکن، تا سحر بزن شعله تا کرانها/ که در خون خستگان، دلشکستگان، آرميده توفان/ به آيندگان نگر، در زمان نگر، بردميده توفان/ قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را، بشارتدهندگان را
arghavan.JPG
چپم .. اما چپی زاده چیه دیگه؟ - ماسے ★☭
نه به این شدت .. بابا اینا حتی حاضر نیسن حرف بزنن از اون موقع ها اینقدر که بدش خورد تو ذوق همه .. من خودم زدم تو این کارا - ماسے ★☭
:دی خواهش میکنم - ماسے ★☭