!بــــــــــاران
طالقانی گفت: اسلامی که ما میشناسیم هیچ آزادی را محدود نمیکند. هر جمعیتی که بخواهد آزادی مردم را در انتقاد و بحث محدود کند، اسلام را نشناخته است....