!بــــــــــاران
به راستي اقاي ده نمكي شما از حال اين مردم بي گناه با خبريد؟؟
یه تیکه از ی نامه بود که به این آقا نوشته بودن - !بــــــــــاران