پـــــرده نشــیـــــــن
شهید سبز گمنام و خانواده ای مظلوم ---سید الیاس میر جعفری -- برادر الیاس جنازه را دیده؛جنازه اینقدر وضعیت وحشتناکی داشته که اجازه نمیدهد پدر و مادرش ببینند.او می گفت همه بدن الیاس کبود بوده ، بیضه هایش ترکیده و یک چشم اش هم از کاسه درآمده بود. . http://www.roozonline.com/persian...