دیده بان
عاشق زیتون پرورده ام مخصوصا با ماهی خوردن یا ماکارونی خوردن