دیده بان
رشد رای باهنر و طلا نسبت به دور اول جالب توجهه واقعا!