آزاد اندیش
هوا و خاک +باران=باران گِل روی ماشین های کسانی که پارکینگ مسقف ندارند