Muza-chan
Tokyo Architecture - Fune no Kagakukan, the ship shaped building - http://muza-chan.net/japan...