ron edmondson
Gas prices. $3.19 to $3.45 in one day. Yuk.