Linh D
"Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm."