آدم‌برفی
خیلی این آهنگو دوست دارم http://www.youtube.com/watch...
خیلی این آهنگو دوست دارم http://www.youtube.com/watch?v=arCfDEdCz-s
Play
One by one they tell their story, One by one it’s just the same, "they’ve taken our leaders, And all their believers are paralysed, - آدم‌برفی
انگار داره از جنبش سبز حرف میزنه… - آدم‌برفی
شخم همین جوری الکی! - آدم‌برفی
:))) دمت گرم ساشتی. همین شخمی که زدی خودش دنیاییه. انشاداوکینز جبران میکنم - آدم‌برفی