ben
ben
Chiến tranh đã qua rồi… - http://www.xaluan.com/COMMENT...
Chiến tranh đã qua rồi còn bới lại quá khứ là gì. Người dân VN đã bị lừa để rồi cuối cùng chính họ lại bị đám quan chức cướp bóc. - ben