یک‌محمد
تو مفاتیح دعا جهت باز شدن جی میل نداریم؟!
اللهم افتح ابواب جیمیل قبل از طلوع باید خونده بشه:ی - negari...